CRS TECHNIEK
Weidehek 56b
4824AS Breda
The Netherlands

T +31 (0)85 30 10 835
F +31 (0)84 87 10 217
E info@crs-techniek.nl

conditions

1 ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten inzake het leveren van goederen en/of diensten.

1.2 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Iedere overeenkomst komt eerst tot stand door ondertekening van een contract onzerzijds of door een schriftelijke, door opdrachtgever ondertekende, opdrachtbevestiging. Door het enkele feit van een opdracht aan ons tot levering van enig goed of van enige dienst, doet opdrachtgever afstand van eventueel zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Dit tenzij anders is overeengekomen in een door beide partijen ondertekend document.

1.3 Voor zover in deze voorwaarden wordt gesproken over opdrachtgever wordt daaronder verstaan degene, die met ons een of meer overeenkomsten sluit inzake het leveren van goederen en/of diensten.

2 PRIJS

2.1 De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek Breda.

2.2 Al onze prijzen zijn excl. BTW en excl. kosten voor verpakken en verzenden.

2.3 Indien na datum van aanbieden een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd, hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

3 BETALING

3.1 Alle betalingen geschieden uitsluitend te Breda. Feitelijke aanvaarding van betaling elders,

bijvoorbeeld door waardepapier, houdt geen wijziging in van dit beding.

3.2 Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen zal betaling plaatsvinden netto contant binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking.

3.3 Wij behouden ons het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien een verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of een verlangde zekerheid niet tot ons genoegen wordt verschaft behouden wij ons het recht voor, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te weigeren c.q. de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededeling te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Toegestane betalingstermijnen kunnen wij herroepen of verkorten, indien dit naar ons oordeel in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is.

3.4 De opdrachtgever heeft nimmer het recht betalingen op te schorten.

3.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 3% (drie) boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die van juridische bijstand daaronder inbegrepen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% (tien) van het factuurbedrag met een minimum van 500,00.

4 LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

4.1 Levering geschiedt uitsluitend te Breda. Indien (af)levering buiten Breda is overeengekomen, houdt dit in, dat naast onze verbintenis tot levering te Breda de verbintenis bestaat tot vervoer en afgifte aan het overeengekomen adres al dan niet op onze kosten.

4.2 Het vervoer van goederen geschiedt geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien en zover de opdrachtgever niet tijdig duidelijke instructies geeft omtrent de wijze van

vervoer, zijn wij vrij deze zelf te bepalen.

4.3 Wij behouden ons het recht voor, opdrachten tot leveren van goederen en/of diensten in gedeelten uit te voeren en indien ons inziens nodig, deze deel leveringen tevens in rekening te brengen.

4.4 Levertijden en leverschema�s gelden als vrijblijvend indien en voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn overeengekomen. In het laatste geval zijn wij bij aan ons toe te rekenen vertraging, in de levering slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden schade tot ten hoogste 35% (vijfendertig) van de factuurwaarde van hetgeen met vertraging is geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5 Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet nakomen en/of opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.

4.6 Uitsluitend voor wat betreft de levertijd worden goederen geacht te zijn geleverd wanneer deze vanaf de fabriek te Breda verzonden zijn naar de opdrachtgever.


5 OVERMACHT

5.1 Oorlog, bedrijfsstoringen bij ons of onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in het verkeer, overheidsmaatregelen en alle andere gevallen van overmacht, bevrijden ons voor de duur van de storing of verhindering en in omvang van hun gevolgen van de verplichting tot levering, zomede van eventuele verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij het aangaan van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd.

5.2 Indien na afloop van de toestand van overmacht verdere nakoming van de overeenkomst op een van beide partijen een onredelijk zware last legt, heeft de betreffende partij gedurende 8 (acht) dagen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding behoudens hetgeen reeds geleverd of als dienst reeds is uitgevoerd of datgene dat reeds is opgestart en waar aanwijsbare kosten voor zijn gemaakt.

6 GARANTIE

6.1 Met inachtneming van de in deze voorwaarden gestelde beperkingen garanderen wij, dat de door ons geleverde goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerp-, constructie- en/of fabricagefouten en dat de ons opgedragen werkzaamheden deugdelijk zijn uitgevoerd. Deze garantie eindigt 12 (twaalf) maanden na ingebruikname van de goederen en voor wat betreft de werkzaamheden 2 (twee) maanden na uitvoering hiervan, tenzij schriftelijk een andere garantietermijn door ons is toegezegd of met ons is overeengekomen.

6.2 Deze garantie geldt slechts voor onze opdrachtgever mits deze aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Zij geldt niet voor verdere kopers of andere derden.

6.3 Wij zijn uit hoofde van deze garantie slechts aansprakelijk voor gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieperiode zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage of van de ondeugdelijke uitvoering onzerzijds.

6.4 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk schriftelijk te geschieden. Reclamering van uitwendig waarneembare gebreken dient uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever te geschieden en ingeval van niet uitwendig waarneembare gebreken uiterlijk voor het einde van de garantieduur. Bij overschrijden van genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens ons terzake van de desbetreffende gebreken.

6.5 Onze enige verplichting uit hoofde van deze garantie is het ondeugdelijke te onzer keuze te herstellen of te vervangen dan wel een reductie op de prijs te verlenen. Herstel geschiedt te onzer beoordeling of bij de opdrachtgever ter plaatse of kosteloos te Breda.

6.6 Deze garantie vervalt indien de geleverde goederen of gedeelten daarvan onoordeelkundig en/of ondoelmatig zijn gebruikt en/of zijn verwaarloosd en/of niet volgens onze voorschriften zijn onderhouden en/of zijn beschadigd om wat voor reden dan ook en/of indien de opdrachtgever werkzaamheden aan de goederen heeft verricht of heeft doen verrichten door derden zonder dat wij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming hebben verleend.

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen wij krachtens genoemde garantiebepalingen opgenomen hebben. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde of van welke strekking ook, waaronder begrepen die op vergoeding van gevolgschade, zijn uitgesloten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :

schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg

van gebruik van of vanwege door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

daden of nalatigheid van ons, onze ondergeschikten dan wel andere personen,

die door of vanwege ons bij de uitvoering van de met ons gesloten

overeenkomst werden gebezigd.

Overschrijding van de levertijd, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

7.2 De opdrachtgever is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schade of interessen, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsverordeningen, welke door derden terzake van uitvoering van de overeenkomst tegen ons worden ingesteld. De opdrachtgever vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

7.3 Genoemde beperkingen van onze aansprakelijkheid en genoemde vrijwaringverplichting zijn eveneens overeengekomen ten behoeve van werknemers en andere hulppersonen die wij bij uitvoering van de overeenkomst bezigen.


8 RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT

8.1 Onmiddellijk nadat wij aan de opdrachtgever hebben medegedeeld dat de goederen ter verzending gereed staan of, bij gebreke van een dergelijke mededeling, nadat de goederen zijn verzonden, draagt de opdrachtgever het risico van alle directe en/of indirecte schade die aan of door onze goederen ontstaat.

8.2 Onverminderd het in het vorig lid en in artikel 4.5 bepaalde gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever over nadat deze aan al zijn financi�le verplichtingen jegens ons, daaronder begrepen die uit hoofde van eventuele andere transacties, voldaan heeft. De opdrachtgever is gerechtigd over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de ons nog in eigendom toebehorende goederen. In alle gevallen als bedoeld in artikel 3.3 zijn wij voorts onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de ons nog in eigendom toebehorende goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Wij hebben het recht, hetzij de goederen onder ons te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het door de opdrachtgever totaal verschuldigde.

9 ALGEMENE BEPALING

9.1 Wanneer een of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de opdrachtgever niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen in werking, die de bedoeling van alle betrokken partijen en het door hen beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

10 GESCHILLEN

10.1 Indien er een geschil ontstaat van welke aard ook, betrekking hebbend op te leveren of reeds geleverde goederen en/of diensten of de afhandeling daarvan, en beide partijen zijn niet in staat om daar een passende oplossing voor te bedenken zal het genoemde geschil voorgelegd worden aan een bevoegde rechter.

10.2 De bevoegde rechter is, naar onze keuze, de bevoegde rechter te Breda of de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door Nederlandse recht. Zou Nederlands recht naar een ander recht verwijzen, dan blijft deze verwijzing buiten toepassing.